Eurygaster maura ©  St. Hamm
Germany/Hessen, Otzberg/Odenwald, VI.2006