Troilus luridus ©  M. Kozlowski
Poland /Mazowsze, Warszawa, VII 1986