Sciocoris macrocephalus ©  M. Kozlowski
Poland /Polesie, Ostrow Lubelski, VI 2001