Pentatoma rufipes juv. ©  M. Kozlowski
Poland /Pomerania, Lebork, VIII 2002