Pentatoma rufipes ©  B. Renke
Germany / NRW, Herten, VI.2008