Palomena prasina juv. ©  M. König
Germany / Hessen, Gießen