Nezara viridula juv. ©  B. Kremer
Spain / Marbella, V.2007