Eurydema dominula  ©  M. Kozlowski
Poland /Mazowsze, Gora Kalwaria, IV 2004