Carpocoris purpureipennis juv. ©  M. Kozlowski
Poland /Mazowsze, Warszawa, VII 2001