Elasmostethus interstinctus ©  M. Kozlowski
Poland /Pomorze, Grudzac, VIII 2001