Acanthosoma haemorrhoidale ©  M. Kozlowski
Poland /Mazowsze, Warszawa, VI 2002