Dicranocephalus agilis cf. ©  M. Kozlowski
Poland /Mazowsze, Warszawa, VI 1985