Coryzus hyoscyami ©  J. Schmidt
Germany / Baden, Mannheim V.2006