Corizus hyoscami juv. ©  St. Hamm
Germany/Hessen, Otzberg/Odenwald, VII.2006