Corizus hyoscami ©  St. Hamm
Germany/Hessen, Otzberg/Odenwald, VII.2006