Trapezonotus arenarius  ©  M. Kozlowski
Poland /Mazowsze, Warszawa, 2003