Spilostethus saxatilis ©  P.Mazzei
                                               Italy / Roma, Manziana, VII.1991