Kleidocerys resedae juv. ©  St. Hamm
Germany/Hessen, Otzberg/Odenwald, VIII.2008