Chilacis typhae ©  M. Kozlowski
Poland /Baltic coast, Lubiatowo, VIII 2002