Pilophorus cinnamopterus  ©  M. Kozlowski
Poland /Mazowsze, Gora Kalwaria, VI 2003