Pantilius tunicatus ©  M. Kozlowski
Poland /Mazowsze, Warszawa, IX 2002