Orthotylus tenellus cf.  ©  M. Kozlowski
Poland /Mazowsze, Warszawa, VIII 2001