Orthops campestris ©  M. Kozlowski
Poland /Sudety, Duszniki, VII 2001