Amblytylus brevicollis © H. Günther
Germany / Rheinland-Pfalz, Speyer, VII.1995