Adelphocoris lineolatus  ©  M. Kozlowski
Poland /Mazowsze, Warszawa, VI 2000