Derephysia sinuatocollis ©  A. Gogala
                                               Slovenia / Brje VIII.2004