Reduvius personatus juv. ©  F. Köhler
Germany / Pfalz, Büchelberg V.2006