Hydrometra stagnorum ©  N. Vikhrev
Turkey / Antalia,  V.2006